Skip to main content

Att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatsen kräver en kombination av förebyggande åtgärder, tidig upptäckt och rehabilitering. Här är några tips:

Förebyggande åtgärder:

 • Skapa en god arbetsmiljö: En god arbetsmiljö, både fysiskt och psykiskt, är avgörande för att förebygga ohälsa och sjukdom. Se till att arbetsmiljön är ergonomisk, säker och fri från stress.
 • Satsa på friskvård: Att erbjuda friskvårdsaktiviteter till dina anställda kan vara ett effektivt sätt att förbättra deras hälsa och välmående. Det kan handla om allt från gymkort till subventionerade massagebehandlingar.
 • Uppmuntra till en hälsosam livsstil: Informera dina anställda om vikten av en hälsosam livsstil, med bra kost, regelbunden motion och tillräcklig sömn.
 • Skapa en öppen och inkluderande kultur: En kultur där de anställda känner sig trygga och bekväma att prata om sina problem kan bidra till att förebygga ohälsa.

Tidig upptäckt:

 • Ha en regelbunden dialog med dina anställda: Genom att ha en regelbunden dialog med dina anställda kan du fånga upp signaler på att något inte står rätt till.
 • Var uppmärksam på varningssignaler: Var uppmärksam på varningssignaler som ökad stress, sänkt produktivitet eller frekvent korttidssjukfrånvaro.
 • Ha en tydlig policy för sjukskrivning: Se till att du har en tydlig policy för sjukskrivning och att de anställda vet vad som gäller.

Rehabilitering:

 • Samarbeta med företagshälsovården: Företagshälsovården kan vara en värdefull resurs när det gäller rehabilitering av sjukskrivna anställda.
 • Ta fram en rehabiliteringsplan: I samråd med den anställda och företagshälsovården kan du ta fram en rehabiliteringsplan som syftar till att den anställda ska kunna återgå till arbetet så snart som möjligt.
 • Stöd och uppmuntran: Ge den anställda stöd och uppmuntran under rehabiliteringsprocessen.

Att sänka sjukfrånvaron är inte en quick fix.

Det kräver ett långsiktigt arbete och engagemang från hela organisationen.

Här är några ytterligare resurser som kan vara till hjälp:

 • Försäkringskassan: URL Försäkringskassan: Försäkringskassan har information om sjukfrånvaro och rehabilitering.
 • Prevent: URL Prevent: Prevent är en statlig myndighet som arbetar med att förebygga arbetsmiljöolyckor och ohälsa.
 • Suntarbetsliv: URL Suntarbetsliv: Suntarbetsliv är en webbplats med information om arbetsmiljö och hälsa.

Tips:

 • Använd dataanalys för att identifiera problemområden.
 • Skapa en handlingsplan med konkreta åtgärder.
 • Följ upp och utvärdera effekterna av dina insatser.
 • Läs mer om influensaskydd här!

Genom att arbeta aktivt med dessa frågor kan du skapa en friskare och mer produktiv arbetsplats.